Usługi PPOŻ

Usługi z zakresu PPOŻ obejmują:

·         Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

·         Ochronę Przeciwpożarową

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji.

·         Posiadamy duże doświadczenie – Instrukcje sporządzamy od 2007 roku,

·         Posiadamy odpowiednie uprawnienia

·         Dokumentację opracowuje specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego,

·         Forma i konstrukcja dokumentu, była przez ostatnie lata dopracowywana i ulegała modyfikacjom w wyniku czego dokument spełnia wszystkie aktualne wymogi,

·         Koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wyceniamy rozsądnie względem wielkości i złożoności obiektu.

Postawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719, z dnia 22 czerwca 2010r.) nakłada na dyrektora obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

§ 6.1.Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera:

 1. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

usługi ppoż bydgoszczusługi ppoż bydgoszcz

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych
 9. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wyceniamy rozsądnie względem wielkości i złożoności obiektu.

Wycenę przeprowadzamy podczas pierwszej niezobowiązującej wizyty u klienta. Czas wykonania kompletnej Instrukcji uzależniony jest od stopnia trudności oraz wielkości obiektu.

Zazwyczaj oscyluje w granicach od 7 do 30 dni.

Ochrona Przeciwpożarowa

 • Szkolenia przeciwpożarowe
 • Znakowanie obiektów
 • Dobór i rozmieszczenie gaśnic w obiektach
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego
 • Obliczenia zagrożenia wybuchem
 • Inne w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia przeciwpożarowe

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wzbogacone o praktyczne ćwiczenia gaszenia pożarów testowych przy pomocy wszystkich rodzajów gaśnic.

Ponadto szkolimy pracowników w zakresie podjęcia akcji gaśniczej i ewakuacji ( Art.209-1 par 1 pkt 2 Kodeksu Pracy) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.10.2005 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.Nr.215 poz.1823).

Znakowanie obiektów – podstawa prawna

Wg PN-92M-01256/02

Podstawowa zasada określająca rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych wynika bezpośrednio ze sformułowania zawartego w polskich przepisach, mówiącego o konieczności dostarczenia informacji niezbędnych do ewakuacji: z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – podstawa prawna

Obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem”, wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931).

Gęstość obciążenia ogniowego – podstawa prawna

Gęstość obciążenia ogniowego (wg PN-B-02852) to: energia cieplna, wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Gęstość obciążenia ogniowego jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących zagrożenie pożarowe w obiektach produkcyjno – magazynowych. Wartość gęstości obciążenia ogniowego determinuje m. in. wymagania konstrukcyjno – budowlane oraz zastosowanie, niektórych technicznych środków zabezpieczeń.