ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z Naszych usług.
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest:

ZEWNĘTRZNY DZIAŁ KADR ANDO SP. Z O.O.,
FORDOŃSKA 24, 85-085 BYDGOSZCZ,
tel.: +48 523 452 630, adres e-mail: biuro@zdkando.pl

Zakres przetwarzania danych:
1.  Dane są przetwarzane na potrzeby realizacji umowy o obsługę kadrowo-płacową oraz w celu rozliczeń księgowo-rachunkowych. Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych:
1.  realizacja umów o obsługę kadrowo-płacową,
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2.  prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych,
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
3.  dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością,
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
4.  jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do usług oferowanych przez administratora.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Okres przechowywania danych:
1.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
2.  Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
Odbiorcy danych:
1.  Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ZUS, NFZ, US, PIP, PFRON.
2.  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usług IT oraz firmie świadczącej usługi outsourcingu bhp. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
3.  Ponadto, jeśli wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Przekazywanie danych do krajów trzecich:
1.  Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską .
Prawa osoby której dane dotyczą:
1.  dostępu do Pana/Pani danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.
2.  sprostowania Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
3.  usunięcia Pana/Pani danych osobowych – żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
4.  ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.
5.  przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
6.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Informacja o dobrowolności podania danych:
1.  Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji usługi kadrowo-płacowej wykonywanej w ramach zawartej stosownej umowy.
2.  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do rozwiązania lu nie wykonywania umowy o obsługę kadrowo-płacową.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
1.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami.